Københavns Idrætsefterskole Hovedstadsområdet

Personlig udvikling i en individuel og kollektiv kontekst. Dette sker gennem det fællesskab som skoleliv, kostliv og idrætsliv muliggør, sammen med den mangfoldighed forskellige sociale og etniske grupper bidrager med. Skolen finder det vigtigt at eleverne bliver i stand til at tage personlige beslutninger og opbygger en selvstændig identitet. Det kræver at eleverne tager ansvar for sin egen og kollektivets udvikling. Derfor er boformen organiseret sådan, at der er både individuelle og kollektive krav til selvdisciplin, empati, omtanke, samarbejde og respekt, samt mod og vilje til at indgå i et fællesskab. Det drejer sig om, at lære at navigere i det moderne samfund ved bl.a. at bruge de egenskaber og værdier som efterskolen bibringer. Dvs. at eleverne tilegner sig kompetencer via den tværfaglige og projektorienterede undervisning og via de forhold og værdier som idrætten indeholder.

Skolen tillægger den almene undervisning stor betydning i bestræbelserne på at fungere i et videnssamfund. Skolen ønsker at placere fagområderne i en sammenhæng og skolen tillægger undervisningsformen følgende værdier,

- at det lærte er vedkommende og kan bruges til et umiddelbart produkt,
- at placere det lærte i en sammenhæng,
- at behandle og formidle stofområder til en valgt målgruppe,
- at eleverne lærer at forholde sig kritisk til kilder og information,
- at tilrettelægge, forholde sig til deadlines og processen i arbejdet,
- at eleverne har et medansvar for egen og andres læring,

Idrætten fordrer både en fysisk og mental samhørighed og idrætten udvikler herigennem det gensidige samarbejde, som er vigtigt for at fungere i et fællesskab.

Skolen ønsker at udvikle elevernes idrætskompetencer på et bredt felt, ligesom skolen bakker op omkring, at eleverne udnytter sine særlige kompetencer indenfor en idrætsgren.

Skolen tillægger idrætten følgende værdier:

- at idrætten rummer et etisk regelsæt med fairplay og sportsmanship,
- at arbejde med målbare resultatmål,
- at håndtere nederlag og sejre,
- at have fokus på hinandens kompetencer,
- at opleve kropsligt velvære ved fysisk aktivitet,
- at opleve udvikling i den kropslige og mentale bevidsthed
Kontakt information

Hjemmeside: Besøg


Københavns Idrætsefterskole

Julius Andersens Vej 25
2450 København SV

Følg os på Facebook